ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย ป.1 - ป.3
(วันที่ 12 กันยายน 2566 22.19 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 12 กันยายน 2566 22.08 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
BEST OF THE BEST
(วันที่ 12 กันยายน 2566 22.07 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมในโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
(วันที่ 12 กันยายน 2566 22.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
5
การใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาทัก
(วันที่ 05 กันยายน 2566 10.35 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้วยเกมการศึกษา โดยใช้การจัดการเรีย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2566 14.39 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
BT-ESPORT 1ST ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2566 13.13 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
8
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2566 13.12 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
9
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผู้นำประชาธิปไตยในรูปแบบสภานักเรียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2566 13.11 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 10.32 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
11
กำลังใจจากไทรทอง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 14.07 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
12
ทุนการศึกษาเหล่ากาชาด
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 14.05 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่มาแจกองุ่นให้เด็กๆ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2566 13.27 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
14
การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13. 29 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
การยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาศิลปะ(ดนตรี)ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกระบวนการ The ASSURE Mod
(วันที่ 19 มิถุนายน 2566 19.37 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางวิช
(วันที่ 14 สิงหาคม 2565 22.52 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วย “จำนวนนับน่ารู้”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2565 14.39 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
การใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยการจัดกิจกรรมการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2565 22.36 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
(วันที่ 13 สิงหาคม 2565 16.18 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูอติศักดิ์ สุดเสน่หา
(วันที่ 02 มีนาคม 2565 10.12 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(วันที่ 02 มีนาคม 2565 10.01 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ