• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
 • พันธกิจ

  1. การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา 

  3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  7. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระคณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ

  9. พัฒนาวินัยนักเรียน

  10. นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  11. จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  12. ห้องเรียนมาตรฐานทุกห้องเรียน 

  13. แก้ไขปัญหานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

  14. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

   

  เป้าประสงค์

  1.นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

  2.นักเรียนได้รับการส่งเสริมการใช้และการเรียนรู้ด้าน ICT เพื่อการศึกษา

  3.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  4.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  5.นักเรียนให้มีความรู้และร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-10 15:27:07 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]