• ประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
 • โรงเรียนบ้านบ้านใหม่ไทรทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ชื่อ-สกุล

  ผู้บริหาร นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 087-982-9059

  และนายภูวดล สุขประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 064-617-4647

  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 434 คน ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 20 คน พนักงานราชการ 2 คน อื่น ๆ 4 คน 

  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยมีนายสุบิน  เหล่าจันทร์ และคณะ ซึ่งได้แก่  บ้านไทรทองเหนือ  บ้านไทรทองใต้  บ้านแหลมทอง  บ้านขนำ  บ้านท่าเต้น 
  บ้านท่าผักชี  บ้านน้อยสามหลัง  บ้านเขาขาด  และบ้านหนองคล้า  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดสอนครั้งแรกในระดับ ป.1 - ป.4 มีครู 1 คน คือนายสุพรรณ คงคำศรี มีนักเรียนรุ่นแรก 63 คน

  สภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่  กระจายตามพื้นที่  อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ  อาชีพเกษตรกรรม  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  เลี้ยงวัวเนื้อ  วัวนม  และอาชีพรับจ้าง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 50  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 40  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพอื่น ๆ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ประมาณ  30,000  บาท/ปี  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ประเพณีบุญบั้งไฟ  มีวัดมหาชัยวนาราม บูรพาชัยวนาราม  และโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองเป็นศูนย์รวมจิตใจ  และจัดกิจกรรมชุมชน  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียง 
  ในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-10 15:42:09 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]